fbpx

Senast uppdaterad: 2019-07-16

INTEGRITETSPOLICY

Denna integritetspolicy (”Policy”) beskriver hur Hopper ApS samlar in och använder personuppgifter, då Hopper är personuppgiftsansvarig eller när vi hänvisar till denna Policy. ”Personuppgifter” betyder information om dig eller en annan identifierbar person.

Programvara på din enhet kan ge åtkomst till dina uppgifter. Våra produkter eller tjänster kan innehålla länkar till, eller vara inbäddade i, andra företags webbplatser och tjänster – företag som har egna integritetspolicyer. För sådana företag gäller deras integritetspolicyer.

VILKA UPPGIFTER SAMLAR VI IN?

Vi samlar in dina personuppgifter när du besöker vår webbplats eller våra appar, använder våra tjänster, gör ett köp, registrerar ett konto, deltar i kampanjer eller interagerar med oss på annat sätt. Detta omfattar följande kategorier:

Användning av tjänster
När du använder våra tjänster registrerar vi automatiskt ditt besök. Registreringen omfattar vanligtvis IP-adress, åtkomsttidpunkter, webbplatser du länkats från, besökta sidor, använda länkar och funktioner, visat eller begärt innehåll, webbläsare eller app-typ, språk och annan sådan information.

Uppgifter du lämnar till oss
När du skapar ett konto, gör ett köp, efterfrågar tjänster eller interagerar med oss på annat sätt kan vi fråga efter uppgifter som namn, e-postadress, telefonnummer, gatuadress, användarnamn och lösenord, feedback, information om dina enheter, information om din bil, språk, bankkontonummer, kreditkortsuppgifter och annan sådan finansiell information. Vi för också register över dina samtycken, preferenser och inställningar för t.ex. platsinfo, marknadsföring och delning av personuppgifter.

Dina transaktioner med oss
Vi för register över dina köp, din användning av tjänster, nedladdningar, det innehåll du har tillhandahållit, dina avtal med oss och tjänster vi har tillhandahållit till dig, betalnings- och leveransuppgifter, dina kontakter och meddelanden och annan interaktion med oss.

Positionering och platsinfo
Platsbaserade tjänster fastställer din plats genom användning av satellit, mobildata, Wi-Fi, Bluetooth eller andra positioneringsmetoder. Dessa tekniker kan omfatta utbyte med Hopper av din platsinfo och unika enhet samt mobildata, Wi-Fi, Bluetooth eller andra nätverksrelaterade identifierare. När du använder våra platsbaserade tjänster, till exempel platsbaserad sökning, navigation och ruttläggning skickas din platsinfo till Hopper för att du ska få rätt innehåll.

Vi kommer också att tillhandahålla platsbaserad reklam från tredje parter om du samtycker till det.

Information som tillhandahålls av partner
Vi erhåller information från partner och en rad andra källor, inklusive offentligt tillgängliga källor.

ÄNDAMÅLEN MED BEHANDLINGEN

Hopper kan behandla dina personuppgifter för ett eller flera av följande ändamål:

Tillhandahållande av våra tjänster, användarkonton och kommunikation
Vi kan använda dina personuppgifter för att tillhandahålla våra tjänster, för att behandla dina förfrågningar eller av något annat skäl som är nödvändigt för att fullgöra avtalet mellan Hopper och dig. Vissa tjänster kräver ett konto. När du registrerar ett konto lämnar du grundläggande kontaktuppgifter, som namn, adress, hemland och födelsedatum, biltyp. Du kan också lämna mer information om dig själv. Vi kan använda dina uppgifter för att kommunicera med dig, till exempel för att informera dig om att våra tjänster har ändrats eller för att skicka rekommendationer och andra sådana meddelanden som rör våra tjänster eller som är en del därav och för att kontakta dig i kundvårdssyfte.

Marknadsföring
Vi kan kontakta dig för att informera dig om nya produkter eller tjänster om vi har ditt samtycke eller om det är tillåtet av andra skäl. Vi kan använda dina personuppgifter för att ge dig personliga erbjudanden och mer relevanta tjänster, till exempel för att göra reklam, ge rekommendationer och visa anpassat innehåll, däribland platsbaserat.

RÄTTSLIG GRUND FÖR ATT BEHANDLA PERSONUPPGIFTER

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter beror på ändamålet. Vanligtvis behandlar Hopper dina personuppgifter enligt följande rättsliga grunder:

Fullgörande av ett avtal med dig
Vi behandlar dina personuppgifter för att fullgöra våra förpliktelser enligt villkoren för de tjänster du använder och som vi tillhandahåller.

Ditt samtycke
Vi behandlar dina personuppgifter om du har lämnat samtycke till behandlingen. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst. När du gör det hindrar det oss från att fortsätta behandla dina personuppgifter baserat på ditt samtycke, men det kommer inte att påverka lagligheten av behandling baserat på ditt samtycke innan det återkallades. Några av funktionerna för våra produkter och tjänster kan eventuellt bara vara tillgängliga om det finns samtycke.

Rättsliga skyldigheter
Vi behandlar dina personuppgifter i den utsträckning som behövs för att vi ska efterleva lagar och förordningar.

Berättigade intressen
Vi behandlar dina personuppgifter för att främja våra berättigade intressen, till exempel i samband med leverans av våra tjänster vid hantering, utveckling, testning, säkring och, under särskilda omständigheter, marknadsföring, reklam och rekommendationer om våra produkter och tjänster.

LAGRINGSPERIOD

Vi gör vårt bästa för att enbart samla in personuppgifter som är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlas in och att inte lagra sådana uppgifter längre än nödvändigt för sådana ändamål. Den tid personuppgifter lagras beror på typen av personuppgifter och föremålet för vilket de lämnades. Personuppgifter som rör hantering av ditt konto (som namn, e-postadress och kontoinnehåll och preferenser) behålls till exempel så länge som de sparas av dig på ditt konto. Andra uppgifter, som registrering av din aktivitet i appen, lagras i regel bara en kort period. Annan information om dina avtal och betalningar sparas i fem år på grund av lagkrav.

DELNING AV PERSONUPPGIFTER

Hopper kan dela dina personuppgifter med behöriga tredje parter som behandlar personuppgifter åt Hopper för de ändamål som beskrivs i denna Policy. Detta kan till exempel omfatta fakturering, leverans av tjänsterna, tillhandahållande av tjänster inklusive kundtjänst, hantering och analys av konsumentuppgifter, kreditkontroller, för att genomföra undersökningar och hantera marknadsföring och andra sådana kampanjer.

Hopper kan dela dina personuppgifter med våra övriga partner för att göra det möjligt för oss att leverera våra tjänster, t.ex. underleverantörer och leverantörer av tjänster som hör samman med våra tjänster.

Vi kan också dela dina personuppgifter med tredje parter om vi har ditt samtycke. Vissa tjänster kan tillåta dig att dela dina personuppgifter med andra användare av tjänsten, t.ex. för bilpooler eller med andra tjänster och dess användare för marknadsföringsändamål.

Vi kan vara skyldiga enligt tvingande lag att lämna dina personuppgifter till vissa myndigheter eller andra tredje parter.

INTERNATIONELLA ÖVERFÖRINGAR

Våra tjänster kan tillhandahållas genom att resurser och servrar i olika länder världen över används. Därför kan dina personuppgifter överföras över internationella gränser utanför det land där du använder våra tjänster, inklusive länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). I sådana fall säkerställer vi att det finns rättslig grund för överföringen och att det finns adekvat skydd av dina personuppgifter, som krävs av tillämplig lag.

BARNS INTEGRITET

Hoppers tjänster är främst avsedda för bilister. Hopper samlar inte avsiktligt in uppgifter om barn utan deras föräldrars eller vårdnadshavares samtycke.

SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

Vi vidtar lämpliga åtgärder för att beakta säkerhet på nätet, fysisk säkerhet, risk för dataförlust och andra sådana risker och tar hänsyn till den risk som behandlingen utgör och arten av de uppgifter som skyddas. För de av våra databaser som innehåller personuppgifter begränsar vi åtkomst till de behöriga personer som har motiverat behov av tillgång till sådan information.

HUR ANVÄNDER VI COOKIES?

Hopper använder cookies och andra liknande tekniker för att driva och förbättra våra webbplatser och erbjudanden. Vi använder också cookies för personalisering och för att visa annonser. Vissa Hopper-webbplatser använder reklamtekniker från tredje part för att delge annonser.

Våra domäner kan omfatta element från tredje part som placerar cookies på en tredje parts vägnar, till exempel relaterat till en tredje parts sociala nätverk.

DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi har om dig och att få tillgång till dem. Du har rätt att få ofullständiga, felaktiga, onödiga eller inaktuella personuppgifter uppdaterade. Under vissa omständigheter har du rätt att begära att dina personuppgifter raderas och att få en kopia av dina uppgifter i ett maskinläsbart format.

Du har rätt att invända mot eller begränsa behandling under vissa omständigheter, om du till exempel tror att uppgifterna är felaktiga eller att behandlingen är olaglig. Du har rätt att avboka prenumeration på meddelanden om direktmarknadsföring och att begära att vi slutar behandla dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål eller av andra tvingande rättsliga skäl. Om du bor i en EU-medlemsstat eller inom EES-området har du rätt att framföra klagomål angående vår insamling och behandling av personuppgifter till den berörda tillsynsmyndigheten.

Du kan utöva dina rättigheter genom att kontakta oss eller genom att hantera ditt konto och dina val med tillgängliga profilhanteringsverktyg på din enhet och i våra tjänster. I vissa fall, särskilt om du vill att vi raderar eller slutar behandla dina personuppgifter, kan detta också innebära att vi kanske inte kan fortsätta att tillhandahålla tjänsterna till dig. Tillämpliga dataskyddslagar kan fastställa vissa begränsningar angående i vilken omfattning dessa rättigheter kan utövas. Om en begränsning gäller svarar vi på din begäran med en förklaring om vilken åtgärd som kommer att vidtas, i den utsträckning som krävs enligt tillämplig dataskyddslag. Du kan också kontakta oss på följande adress:

Hopper A/S, Hopper ApS, Lyskær 3C, DK 2730 Herlev. E-post: info@hopper.dk.

Du kan också framföra klagomål till:

Datatilsynet, Borgergade 28, 5., DK-1300 København K. E-post: dt@datatilsynet.dk

ÄNDRINGAR AV DENNA INTEGRITETSPOLICY

Hopper kan ändra denna Policy från tid till annan eller ändra eller återkalla åtkomst till denna webbplats när som helst utan förvarning.