fbpx

Ostatnio zaktualizowany: 2019-07-18

Warunki korzystania

Akceptacja

Korzystając z witryny internetowej, aplikacji i usług („Usługi”) spółki Hopper, użytkownik potwierdza, że akceptuje niniejsze warunki i zasady („Warunki”). W związku z tym niniejsze Warunki stają się wiążącą umową zawartą między Użytkownikiem Usług a spółką Hopper ApS, z siedzibą pod adresem Lyskær 3C, DK – 2730 Herlev, Dania, o numerze ewidencyjnym 39432951.

Prawa własności intelektualnej i ograniczona licencja udzielana przez spółkę Hopper

Wszelkie treści związane ze świadczonymi przez nas Usługami, wskazane poniżej treści, konstrukcja, infrastruktura, podstawowe dane, oprogramowanie i kod stanowią własność naszych dostawców lub naszej spółki.   

Spółka Hopper udziela Użytkownikowi niewyłącznej, niezbywalnej licencji na dostęp i użytkowanie naszych Usług zgodnie z niniejszymi Warunkami, z możliwością odwołania tej licencji w dowolnym momencie według naszego uznania. Korzystanie z Usług nie daje Użytkownikowi żadnych praw do własności intelektualnej ani praw do jakichkolwiek informacji lub treści w obrębie Usługi.

Korzystanie z Usługi

Cel naszej Usługi jest taki, jak podano w naszej witrynie internetowej lub aplikacji oraz w Warunkach użytkowania.

Użytkownik, korzystając z Usług, potwierdza, że będzie postępował zgodnie z Warunkami i wszelkimi stosownymi przepisami prawa, będzie korzystał z Usługi wyłącznie dla własnych celów osobistych, korzystając z Usługi nie będzie przekazywał za jej pośrednictwem nielegalnych, obraźliwych, ubliżających lub z innych powodów niewłaściwych materiałów oraz że uzyska wszelkie niezbędne zgody przed przekazaniem jakiejkolwiek informacji za pośrednictwem Usługi. Użytkownik potwierdza, że nie będzie rozsyłał ani publikował treści niepożądanych (spam), dużych plików ani podejmował żadnych działań, które mogłyby stanowić zagrożenie dla Usługi, spółki Hopper lub innych użytkowników.

Rejestracja

Podczas korzystania z Usługi lub jej części może wystąpić konieczność zarejestrowania się Użytkownika i założenia przez niego konta mającego nazwę użytkownika i hasła oraz podania pewnych informacji osobowych, jak i wyrażenia zgód na przetwarzanie przez nas danych w celu świadczenia pewnych spośród naszych Usług. Wyrażenie takich szczególnych zgód będzie wymagane na etapie rejestracji.

Przerwanie rejestracji jest możliwe w dowolnym momencie, jeżeli użytkownik nie będzie chciał korzystać z Usługi.

Użytkownik potwierdza, że podczas rejestracji będzie podawał poprawne i pełne informacje.

Prywatność

Przetwarzanie przez nas danych osobowych Użytkownika jest regulowane przez naszą politykę prywatności (dostępną tutaj).

Płatność

Korzystanie z Usługi wymaga lub może w przyszłości wymagać uiszczenia przez Użytkownika opłaty. Opłaty będą zgodne z aktualizowanym okresowo cennikiem, a Użytkownik zostanie powiadomiony o ich wprowadzeniu w stosunku do Usług. Dotyczyć to będzie również zmian wysokości opłat.

Ograniczenie odpowiedzialności

Usługa jest świadczona „w formie, w jakiej jest”, a spółka Hopper nie udziela żadnej gwarancji przydatności Usługi dla danego celu, ani nie gwarantuje, że będzie ona dostępna nieprzerwanie lub wolna od błędów.

Użytkownik potwierdza, że korzysta z Usługi na swoją własną odpowiedzialność. Z wyjątkiem przypadków rażącego zaniedbania oraz winy umyślnej spółka Hopper nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane przez korzystanie z Usługi lub brak możliwości skorzystania z Usługi. Spółka Hopper w żadnym wypadku nie będzie ponosić odpowiedzialności za wszelkie szkody pośrednie, przypadkowe, karne lub następcze wynikające z korzystania z Usługi lub braku możliwości skorzystania z Usługi.

Zabezpieczenie przed odpowiedzialnością

Użytkownik zgadza się bronić i zabezpieczać spółkę Hopper przed odpowiedzialnością w razie wysunięcia przez inne podmioty roszczeń i zobowiązań lub w razie strat wynikających ze złamania przez Użytkownika niniejszych Warunków, naruszenia przez Użytkownika jakichkolwiek praw własności intelektualnych lub korzystania z Usługi w niewłaściwy sposób.

Właściwość pod względem prawa

Niezależnie od konfliktu z przepisami prawa, Warunki podlegają prawodawstwu Danii.

Zmiany warunków

Spółka Hopper może w dowolnym momencie dokonać zmian w Warunkach bez uprzedniego powiadomienia.

Przeniesienie praw i obowiązków

Spółka Hopper może przenieść swoje wynikające z niniejszych Warunków prawa i zobowiązania na jakikolwiek podmiot pozostający pod wspólną kontrolą wraz ze spółką Hopper. Ponadto spółka Hopper może w związku z fuzją, nabyciem, zbyciem aktywów lub inną transakcją cedować swoje prawa i zobowiązania na podmiot zewnętrzny.