fbpx

Ostatnio zaktualizowany: 2019-07-18

Warunki i zasady handlowe

1. OBSZAR ZASTOSOWANIA

1.1 Niniejsze warunki i zasady („Warunki”) dotyczą wszystkich ofert oraz zakupów dokonanych przez klienta („Klient”) zarówno poprzez zamówienie elektroniczne (witryna internetowa, z poziomu aplikacji, itp.), jak też poprzez zamówienie telefoniczne.

2. ZAMÓWIENIA I AKCEPTACJA UMOWY

2.1. Zamówienia wymagają pod rygorem nieważności otrzymania przez Klienta pisemnego potwierdzenia zamówienia od spółki Hopper. Do momentu wystawienia potwierdzenia zamówienia spółka Hopper jest uprawniona do anulowania zamówienia na podstawie między innymi błędów w druku, problemów technicznych, problemów z dostawą, braku towaru w magazynie oraz innych sytuacji tego typu.

3. CENY I PŁATNOŚĆ

3.1. Wszystkie ceny są podane w koronach duńskich (DKK) i zawierają podatek VAT. W przypadku zakupów z poziomu aplikacji płatności można dokonać za pośrednictwem usługi MobilePay, a w przypadku wybranych produktów część należności można pokryć za pomocą posiadanych Hopper Coins. Wszelkie koszty związane z produktem, w tym koszty wysyłki, transportu, pakowania itp., a także koszt całkowity zostaną podane w momencie zamawiania oraz w potwierdzeniu zamówienia.

3.2. Koszty dostawy mogą się zmieniać w zależności od produktu, formy dostawy, liczby produktów oraz adresu dostarczenia. W przypadku złożenia przez klienta zamówienia składającego się z wielu produktów zazwyczaj wszystkie produkty zostaną wysłane razem w jednej przesyłce. W razie konieczności wysłania zamówionych przez Klienta w jednym zamówieniu produktów w wielu przesyłkach Klient ponosi jedynie koszt pojedynczej dostawy, chyba że zostanie to pisemnie uzgodnione inaczej.

3.3. Klient może wybrać jedną z oferowanych przy zakupie form płatności. W celu zmniejszenia ryzyka nieupoważnionego dostępu dane karty kredytowej Klienta zostają zaszyfrowane. Po otrzymaniu przez spółkę Hopper zamówienia spółka dokonuje rezerwacji środków w danej metodzie płatności do wysokości ceny zakupu, aby umożliwić zrealizowanie transakcji. Kwota zostanie pobrana dopiero w momencie wysłania produktu.

4. WYSYŁKA I CZAS DOSTAWY

4.1. Spółka Hopper nadaje przesyłki w dni robocze w ciągu 24 godzin od akceptacji zamówienia.

W zależności od opcji wybranych przez Klienta w trakcie zakupu przy wysyłce zamówienia Klient otrzyma jedną wiadomość SMS lub e-mail z numerem do śledzenia paczki. Wiadomość ta będzie zawierać również informacje o wybranej metodzie dostawy. Spółka Hopper dokonuje dostaw tylko do Klientów na terenie Danii (z wyjątkiem Grenlandii i Wysp Owczych).

4.2. Zastosowanie znajdują zastrzeżenia podane w punkcie 3.2.

4.3. Klient zostanie powiadomiony o wystąpieniu opóźnienia w dostawie, gdy tylko Dostawca dowie się o takim opóźnieniu. Ponadto Klient zostanie powiadomiony o prawdopodobnym terminie dostawy. Wszystkie czasy dostaw są podawane z przybliżeniem i spółka Hopper nie gwarantuje ich dotrzymania.

5. WALUTA HOPPER COINS I ZAKUPY Z UŻYCIEM HOPPER COINS

5.1. Klient może zdobyć walutę „Hopper Coins” w miarę korzystania przez niego z usług spółki Hopper.

Hopper Coins można wykorzystać jedynie w celu uzyskania rabatów w sklepie aplikacji Hopper ApS. Ponadto do zdobycia Hopper Coins wymagane jest posiadanie karty SIM aktywnej na terytorium Danii.

Zdobywanie i wydawanie Hopper Coins wymaga aktywnego numeru telefonicznego z puli zwykłych numerów telefonicznych i aktywnego użytkowania aplikacji Hopper przez użytkownika.

5.2. Spółka Hopper ApS zastrzega sobie prawo do unieważnienia w dowolnym momencie całej puli Hopper Coins zdobytych przez Klienta, a Klientowi nie przysługuje z tego tytułu żadna forma rekompensaty.

5.3. Hopper Coins, które nie zostaną wykorzystane w ciągu 3 miesięcy od ich zdobycia,

automatycznie przepadają bez wcześniejszego ostrzeżenia Klienta.

5.4. Walutę Hopper Coins można wykorzystać jedynie w celu uzyskania rabatów na produkty oferowane przez spółkę Hopper ApS.

Waluta Hopper Coins nie może zostać:

• Przekazana innym użytkownikom

• Wypłacona w żaden sposób

• Zrefundowana

5.5. Jeżeli dla przedmiotu zakupionego w części lub w całości z wykorzystaniem Hopper Coins Klient skorzysta ze swojego prawa do odstąpienia od umowy (zob. pkt. 6 poniżej), kwota zakupu pokryta przez Klienta walutą Hopper Coins zostanie zwrócona w formie zwrotu Hopper Coins do wysokości, w jakiej Klient użył Hopper Coins do pokrycia kosztu w momencie zakupu.

W przypadku dyspozycji anulowania zamówienia po dostarczeniu produktów zwrócony zostanie koszt zakupu w wysokości uiszczonej w gotówce, natomiast wartość pokryta za pomocą Hopper Coins nie będzie podlegać zwrotowi.

6. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

6.1. Klienci będący konsumentami mają prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od otrzymania produktu. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Klient musi przed upływem okresu odstąpienia powiadomić spółkę Hopper o swoim zamiarze odstąpienia od umowy. Można tego dokonać za pomocą wiadomości e-mail lub listownie na adres podany w punkcie 11., z podaniem numeru zamówienia lub numeru faktury. Termin odstąpienia uznaje się za dotrzymany w razie wysłania powiadomienia w formie elektronicznej lub listownej przed jego upłynięciem. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu produktu do spółki Hopper nie później niż w ciągu 14 dni od daty powiadomienia spółki Hopper o skorzystaniu z prawa do odstąpienia.

6.2. W następujących przypadkach klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

• Nagrania dźwiękowe lub wideo albo oprogramowanie komputerowe wysyłane w formie zapieczętowanej, w przypadku naruszenia pieczęci.

• Treści cyfrowe dostarczane bez fizycznego nośnika, jeżeli realizacja transakcji odbyła się na podstawie uprzedniej wyraźnej zgody Klienta i przyjęcia przez niego do wiadomości zbycia się prawa do odstąpienia od umowy.

6.3. Spółka Hopper zwróci należność pieniężną oraz Hopper Coins w wysokości zapłaconej przez klienta, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru przez Klienta innej metody dostawy niż najtańsza dostawa standardowa oferowana przez spółkę Hopper). Kwota zostanie zwrócona niezwłocznie, nie później niż 14 dni od daty otrzymania przez spółkę Hopper powiadomienia klienta o odstąpieniu od umowy. Spółka Hopper może jednak wstrzymać zwrot należności do momentu zwrotu produktu do spółki Hopper lub dostarczenia przez Klienta dowodu zwrotu produktu.

6.4. Klient jest odpowiedzialny za jakąkolwiek utratę wartości produktu ze względu na postępowanie z produktem inne niż polegające na sprawdzeniu jego własności, charakterystyki i sposobu działania.

6.5. Jeżeli oprócz określonego powyżej postępowania z produktem był on testowany, uznaje się go za używany, co oznacza, że w momencie odstąpienia od zakupu w zależności od wartości handlowej produktu Klient otrzyma jedynie zwrot części zapłaconej kwoty (lub nie otrzyma jej wcale).

6.6. Klient ponosi koszt zwrotu produktu i jest za niego odpowiedzialny od momentu dostarczenia towarów do Klienta do momentu jego zwrotu do spółki Hopper.

7. WADY I ZWROTY

7.1. Oprócz pewnych wyjątków zastosowanie znajdują warunki określone w Ustawie o Sprzedaży Konsumenckiej.

7.2. W razie wykrycia przez Klienta będącego konsumentem wady produktu Klient jest zobowiązany do powiadomienia o tym fakcie spółki Hopper w ciągu uzasadnionego czasu od wykrycia danej wady. W przeciwnym razie Klient traci prawo wynikające z tytułu danej wady. Powiadomienie sprzedawcy o wykrytej wadzie w ciągu dwóch miesięcy uznaje się za dokonane w ciągu uzasadnionego czasu. Powiadomienie należy przesyłać na adres podany w punkcie 11.

7.3. W razie niezgłoszenia przez Klienta zgłoszenia reklamacyjnego w ciągu dwóch lat od dostarczenia produktu Klientowi traci on prawo do reklamacji z tytułu danej wady.

8. INFORMACJE OSOBOWE

8.1. Przetwarzanie przez nas danych osobowych Użytkownika jest regulowane przez naszą politykę prywatności (dostępną tutaj).

9. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

9.1. Spółka Hopper nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Klienta straty pośrednie, w tym utratę przychodu lub inne straty finansowe dowolnego rodzaju. Odpowiedzialność spółki Hopper nie może w żadnym wypadku przekroczyć wartości produktu w momencie sprzedaży.

10. ZAŻALENIA I SPORY

10.1. Osoby niezadowolone z obsługi na przykład reklamacji przez spółkę Hopper mogą zgłosić zażalenie w Centrum Skarg pod adresem www.forbrug.dk lub skorzystać z platformy internetowego rozstrzygania sporów Komisji Europejskiej („ODR”).

10.2. Wszelkie spory będą rozstrzygane zgodnie z przepisami prawodawstwa Danii.

11. DANE KONTAKTOWE

Hopper ApS
Lyskær 3C
2730 Herlev
Dania
info@hopper.dk
+45 93 400 400

Standardowego formularza odstąpienia od umowy